Ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφορικά με τη Σύσταση και συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του ΕΟΦ για την Αξιολόγηση των συνεπειών από τη διακοπή κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων