Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4-4-2011)» κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 942/58 τροπολογία με θέμα «Τιμολόγηση φαρμάκων και συναφή θέματα»

Περισσότερα