Τιμολόγηση και Αποζημίωση

Η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου τιμολόγησης & αποζημίωσης σε ορίζοντα τετραετίας, που θα διασφαλίσει την προβλεψιμότητα τόσο εσωτερικά όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές, ώστε η Ελλάδα ως χώρα αναφοράς να πάψει να συνιστά πόλο δημιουργίας αστάθειας και εκπλήξεων και θα προσφέρει σπουδαίο οικονομικό όφελος σε όλους στους εμπλεκόμενους φορείς.

Η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου τιμολόγησης & αποζημίωσης σε ορίζοντα τετραετίας, που θα διασφαλίσει την προβλεψιμότητα τόσο εσωτερικά όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές, ώστε η Ελλάδα ως χώρα αναφοράς να πάψει να συνιστά πόλο δημιουργίας αστάθειας και εκπλήξεων και θα προσφέρει σπουδαίο οικονομικό όφελος σε όλους στους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι προτάσεις μας: 

 • Οι προτάσεις μας στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο απλού και δίκαιου συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης, δεδομένου ότι το ισχύον σύστημα είναι πεπερασμένο. Σε αυτό το πλαίσιο κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση σχετικής μελέτης, από ειδική επιστημονική ομάδα, με στόχο την δημιουργία ενός νέου πλαισίου τιμολόγησης & αποζημίωσης, όπως υπάρχουν και σε άλλες χώρες με κοινά σημεία με την Ελλάδα. Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης, η πάγια θέση του ΣΦΕΕ παραμένει ότι όλα τα πρωτότυπα προϊόντα (on-patent & off-patent) πρέπει να τιμολογούνται με το μέσο όρο των 3 χαμηλοτέρων τιμών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ειδική μέριμνα στα φθηνά και δοκιμασμένα φάρμακα, προκειμένου να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην αγορά.
 • Ο ΣΦΕΕ εκτιμά πως η αξιολόγηση της καινοτομίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την χάραξη πολιτικής της υγείας, καθώς μπορεί να εκτιμήσει τη σχέση κόστους-οφέλους των καινοτόμων φαρμάκων και να αναδείξει την προστιθέμενη αξία τους, να βελτιώσει τη ποιότητα ζωής των ασθενών, αλλά και να συμβάλει στον εξορθολογισμό του ελληνικού συστήματος υγείας.
  • Ο ΣΦΕΕ προτείνει την άμεση σύσταση φορέα για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) με στόχο την αξιολόγηση του τρόπου αποζημίωσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων.
 • Λειτουργία Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και χρήση πολιτικών διαχείρισης αβεβαιότητας, όπως συμφωνίες όγκου-τιμών (price-volume agreements), οι συμφωνίες με βάση την επίδοση (performance-based) στη βάση της χρήσης των πραγματικών δεδομένων που μπορούν να προκύψουν από τα μητρώα ασθενών και η χρήση μελετών επίπτωσης στον προϋπολογισμό (BIM) του ΕΟΠΥΥ για όλα τα νέα φάρμακα.
 • Ταυτοχρόνως, ο ΣΦΕΕ τάσσεται υπέρ της θέσπισης κινήτρων για ενίσχυση της χρήσης των γενοσήμων, ώστε να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι που θα επιτρέψουν σε νέες καινοτόμες λύσεις να εισαχθούν στην αγορά και έτσι ο ασθενής να έχει γρήγορη πρόσβαση στα νέα φάρμακα. Κάποιες από τις προτάσεις μας αφορούν στην:
  • παροχή ουσιαστικών κινήτρων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ασθενείς, τους ιατρούς αλλά και τους φαρμακοποιούς.
  • ισχυρότερη πολιτική προώθησης των γενοσήμων, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού.
  • εφαρμογή μέτρων ελέγχου με στόχο την αποφυγή μετακύλησης από φθηνότερες θεραπείες (γενόσημα και off patent) σε ακριβότερες θεραπείες.
 • Αποσύνδεση της τιμολόγησης από την αποζημίωση με στόχο τη διαμόρφωση ενός απλούστερου συστήματος τιμολόγησης που δεν θα επηρεάζει τις τιμές άλλων χωρών (IRP) και ταυτόχρονα ενός συστήματος αποζημίωσης, το οποίο θα εστιάζει στην ασφαλιστική τιμή ως μέτρο εξοικονόμησης της δαπάνης (dual pricing).