Τροποποίηση και συμπλήρωση: Υπουργικών Αποφάσεων «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» & «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών»

Υπουργική Απόφαση οικ.43063 & Υπουργική Απόφαση οικ.43065
1276/Β/20.5.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. οικ. 38733/6−5−2014 (ΦΕΚ 1144/Β) Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»

&

Τροποποίηση του άρθρου 1 της με αρ.οικ.28822/8.4.2014 (ΦΕΚ 878/Β’) Υπουργικής Απόφασης «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ.2 του άρθρου 12 Ν3816.2010 (Α’6)’

344