Τροποποίηση – Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων

Υπουργική Απόφαση οικ.38733 & Υπουργική Απόφαση 38714
1144/Β/6.5.2014

Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»

&

Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

340