Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/83657 (ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/83/ΕΚ

ΦΕΚ 2374/Β/24.8.2012

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.82161

(Φαρμακοεπαγρύπνηση)