Βιωσιμότητα του Κλάδου – Ανάπτυξη

Παρά τη σημαντική συνεισφορά του στην εθνική οικονομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία προστιθέμενων αξιών ο κλάδος του Φαρμάκου έχει δεχθεί ασύμμετρες πιέσεις από το 2009 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των μνημονιακών παρεμβάσεων στον τομέα του φαρμάκου. Ο ΣΦΕΕ επιμένει στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων προς όφελος των ασθενών και του ασφαλιστικού συστήματος με παράλληλη μέριμνα για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Άλλωστε, η ανάπτυξη της βιομηχανίας του Φαρμάκου είναι απολύτως συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας και ισοδυναμεί με τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην κατάλληλη θεραπεία. Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι μόνο προϊόν. Μόνο αν ικανοποιούνται και οι δύο αυτές ιδιότητες αναπτύσσεται με υγιή τρόπο.

 

Παρούσα κατάσταση

 • Ληξιπρόθεσμα χρέη: Σήμερα, οι εκκρεμείς οφειλές του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρίες αγγίζουν τα 1,4 δις ευρώ, καθώς οι αποπληρωμές καθυστερούν πάνω από ένα χρόνο, όταν οι άλλοι πάροχοι αποπληρώνονται εντός 3-4 μηνών.
 • Έλλειψη ρευστότητας: Η έλλειψη χρονοδιαγράμματος τακτικών αποπληρωμών των οφειλών του Κράτους προς τις φαρμακευτικές εταιρίες και η επιβάρυνση από τα συνεχώς αυξανόμενα clawback & rebates έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας, καθώς, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες της τραπεζικής χρηματοδότησης, η συνολική λειτουργία της αλυσίδας διανομής του φαρμάκου δυσχεραίνεται. Με μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του Κλάδου και με κυρίαρχο το αίσθημα ευθύνης για το ευαίσθητο αγαθό που διαχειρίζεται, οι κίνδυνοι αυτοί σε ότι αφορά στην πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους αποσοβούνται μέχρι στιγμής.
 • Έλλειψη κινήτρων για ανάπτυξη: Η συνέργεια του τοπικού με το διεθνή επιχειρηματικό παράγοντα διαμορφώνει έναν ισχυρό ενιαίο φαρμακευτικό κλάδο με ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία τόσο στο πεδίο της Υγείας, όσο και στο χώρο της Έρευνας και της Ανάπτυξης. Το γεγονός ότι οι πολυεθνικές εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ παράγουν και συσκευάζουν μέχρι και το 40% των φαρμάκων τους κατ’ όγκο σε εγχώριες εταιρίες καταδεικνύει τις δυνατότητες επέκτασης των συνεργασιών περιλαμβανομένης και της παραγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας σε ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Παρά την αναπτυξιακή τους δυναμική, ως ο δεύτερος εξαγωγικός κλάδος της χώρας,  δραστηριοποιούνται σε ένα  αποθαρρυντικό οικονομικό περιβάλλον που δημιουργεί συνθήκες αποεπένδυσης και οδηγεί σε οριακή κατάσταση τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

 

Είναι προφανές ότι κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι φαρμακευτικές εταιρίες κινούνται στα όρια αντοχών τους.

 

Οι προτάσεις μας: 

 • Χρονοδιάγραμμα τακτικών αποπληρωμών των οφειλών του Δημοσίου στις φαρμακευτικές εταιρίες προκειμένου να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες.
 • Σχεδιασμός μηχανισμού φορολογικών αναπτυξιακών κινήτρων: Βελτίωση του πλαισίου φορολογικών κινήτρων για δαπάνες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και δημιουργία θεσμικού πλαισίου, με στόχο την ενίσχυση των εγχώριων επενδύσεων και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, υψηλής τεχνολογικής στάθμης και παραγωγής προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας.
 • Δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας: εξάλειψη γραφειοκρατίας, βελτίωση διαδικασίας έγκρισης των κλινικών μελετών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και θέσπιση οικονομικών κινήτρων.
 • Ενίσχυση εξωστρέφειας – επιχειρηματικότητας: Προγράμματα εξωστρέφειας και διαχείρισης καινοτομίας, μέσω διευκόλυνσης των σχετικών διαδικασιών, ώστε οι Ελληνικές εταιρίες φαρμακευτικών σκευασμάτων να μπορέσουν να επεκτείνουν περαιτέρω τις διεθνείς δραστηριότητές τους τόσο σε γειτονικές αγορές όσο και σε άλλες επιλεγμένες αγορές, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες.
 • Δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ), ανάλογες των SEZ στην Πολωνία, όπου θα παρέχονται ειδικά κίνητρα όπως:
  • Φορολογικές απαλλαγές έως και 100% του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για εισόδημα που προέρχεται από επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν εντός των ζωνών μέχρι το όριο ενίσχυσης κεφαλαιακών δαπανών του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων (ισχύει στην Πολωνία)
  • Δυνατότητα σύμβασης αορίστου χρόνου για νέους (πρώτη μόνιμη εργασία) και για μακροχρόνια ανέργους: το διάστημα έως και 36 μήνες απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από ασφαλιστικές εισφορές (ισχύει στην Πορτογαλία)
  • Ειδικές εκπτώσεις φόρων για α) ακίνητα (αγορά, ΕΝΦΙΑ, τέλη, ,κλπ) β) πωλήσεις προϊόντων που παράγονται εντός των ΕΟΖ (εξαίρεση ΦΠΑ) γ) φόρο εισοδήματος εργαζομένων εντός των ΕΟΖ (ισχύουν αντίστοιχα στην Τουρκία)
 • Διασύνδεση έρευνας με την παραγωγή: Δράσεις για τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, μέσω συνεργατικών προγραμμάτων, ενίσχυση της επιχειρηματικής αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε ο τομέας να αποκτήσει τα απαιτούμενα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να ανταπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισμό.