Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας – Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης

17/02/2015 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με θέμα:

«Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α,85)»