13/08/2019 -Ανάκληση της υπ. αρ. Γ5α/Γ.Π.οικ 46754/19/06/2019 εγκυκλίου για τις επιστημονικές εκδηλώσεις

13.08.2019 Εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την ανάκληση της υπ. αρ. Γ5α/Γ.Π.οικ 46754/19/06/2019 με θέμα:

“Ανάκληση της αριθμ. Γ5α/Γ.Ποικ.46754/19-6-2019 εγκυκλίου « Συνέδρια, Επιστημονικές Εκδηλώσεις, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες”