224/ΥΟΔΔ/26.03.2020 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Δ.Σ ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 20673 224/ΥΟΔΔ/26.03.2020 Συγκρότηση – Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. – ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.»