2470/Β/17.11.2015 – Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α5(δ)/Γ.Π.οικ. 85140 2470/Β/17.11.2015 Σύνθεση, ορισμός, συγκρότηση, κανονισμός λειτουργίας και αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.)