ΦΕΚ 293/Β/07.02.2017 – Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 73/24-1-2017 293/Β/07.02.2017

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 6: Συναίνεση
Άρθρο 9: Απαγόρευση  Ανταλλάγματος
Άρθρο 18: Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 23: Προσήκουσα Μεταχείριση Ασθενών
Άρθρο 24: Διαφήμιση, Περιορισμοί, Απαγόρευση