ΦΕΚ 409/ΥΟΔΔ/08.06.2015 – Νέο Μέλος Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: 40026 409/ΥΟΔΔ/08.06.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (ΦΕΚ 403 ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει