ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017 – Νόμος 4472/2017 (Μνημόνιο 4)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 74/Α/19.05.2017  

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 21-35.

Άρθρο 47. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Άρθρο 66. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2016 (Α’ 143)

Άρθρο 67. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)

Άρθρο 119. Τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016