ΦΕΚ 87/Α/23.07.2015 – Νόμος 4335/2015 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4335 87/Α/23.07.2015 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)