ΦΕΚ 946/Β/26.05.2015 – Αναβολή εφαρμογής του ποσοστού 50 30 20

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ. 38937 946/Β/26.05.2015 Τροποποίηση της με αριθμ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει