ΦΕΚ 137/Υ.Ο.Δ.Δ./18.03.2014 – Αναφορικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Διυπουργική Απόφαση με αριθμό ΔΥ1δ/Γ.Π.21553 137/Υ.Ο.Δ.Δ./18.03.2014 Αναφορικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ