ΦΕΚ 933/Β/14.04.2014 – Ανάκληση ισχύος διατάξεων περί διαγωνιστικής διαδικασίας των διαγωνισμών φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ.οικ. 30869 933/Β/14.04.2014 Ανάκληση ισχύος των διατάξεων των με αρ. αριθ. ΔΥΓ3α Γ.Π.οικ.6546/2014 (ΦΕΚ 183/Β/31−1−2014) και ΔΥΓ3α Γ.Π.οικ.18909/2014 (ΦΕΚ 624/Β/13−3−2014) Υπουργικών Αποφάσεων περί Επιλογής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας