Εγκύκλιος ΕΟΦ 31338/1999 – Αποδοχή κοινής μελέτης βιοϊσοδυναμίας για φ. π. ίδιας δραστικής ουσίας και εργοστασίου παραγωγής, διαφορετικών υπευθύνων κυκλοφορίας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Εγκύκλιος ΕΟΦ 31338/1999 Αποδοχή κοινής μελέτης βιοϊσοδυναμίας για φ. π. ίδιας δραστικής ουσίας και εργοστασίου παραγωγής, διαφορετικών υπευθύνων κυκλοφορίας