ΦΕΚ 3338/Β/30.12.2013 – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική – Τροποποίηση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ. 119442 3338/Β/30.12.2013 Τροποποίηση των ΚΥΑ: 1. αριθ.ΔΥΓ3/89292/31−12−2003/ ΦΕΚ 1973 Β΄, «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύμφωνα με την Οδηγία 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο και 2. αριθ. ΔΥΓ3(α)69150/24−9−2004/ΦΕΚ 1503 Β΄, «Σύσταση και κανονισμός λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (Ε.Ε.Δ) για Κλινικές Μελέτες