Εγκύκλιος ΕΟΦ 14947/2.3.2007 – Επαναξιολόγηση εγκεκριμένων «ουσιωδώς ομοίων» φαρμακευτικών προϊόντων βάσει μελετών βιοϊσοδυναμίας/ βιοδιαθεσιμότητας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Εγκύκλιος ΕΟΦ 14947/2.3.2007 Επαναξιολόγηση εγκεκριμένων «ουσιωδώς ομοίων» φαρμακευτικών προϊόντων βάσει μελετών βιοϊσοδυναμίας/ βιοδιαθεσιμότητας