ΦΕΚ 1029/B/01.10.1998 – Τροποποίηση της Υ6α/3320/97 σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 97/45 και 98/16


Νομοθετικό Κείμενο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θέμα

ΥΑ Α7α/5639/1998

1029/B/01.10.1998 

Τροποποίηση της Υ6α/3320/97 σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 97/45 και 98/16