ΦΕΚ 102/A/05.07.1994 – Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για άλλους όρους που διέπουν τη σύμβαση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ.156/1994 102/A/05.07.1994  Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για άλλους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας