ΦΕΚ 102/A/06.06.1995 – Σχετικά με τη χονδρική πώληση φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. 194/1995 102/A/06.06.1995  Σχετικά με τη χονδρική πώληση φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/25/EOK