ΦΕΚ 1060/Β/ 20.08.2001 – Εναρμόνιση προς την Οδηγία 98/79 για τα in vitro διαγνωστικά ιατρικά βοηθήματα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ ΔΥ8δ/οικ.3607/2001 1060/Β/ 20.08.2001 Εναρμόνιση προς την Οδηγία 98/79 για τα in vitroδιαγνωστικά ιατρικά βοηθήματα