ΦΕΚ 1078/Β/09.06.2015 – Διορθώσεις σφαλμάτων ως προς αποζημίωση φαρμάκων (ΦΕΚ 1043/Β/04.06.2015)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
1078/Β/09.06.2015 Στην με αριθμό πρωτοκόλλου Γ5οικ/41797/3−6−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1043 Β/4−6−2015, γίνονται οι κάτωθι διορθώσεις: Στη σελίδα 11266, στην Α στήλη, στον 22° στίχο απαλείφεται η φράση; «εφόσον επιλέγεται γενόσημο φάρμακο». Στη ίδια σελίδα, στη Β στήλη, στον 4° στίχο απαλείφεται η φράση: «εφόσον επιλέγεται γενόσημο προϊόν»