ΦΕΚ 10/A/18.01.1996 – Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας εργαζομένων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. 16/1996 10/A/18.01.1996  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας εργαζομένων σύμφωνα με οδηγία EOK 89/654