ΦΕΚ 1184/B/15.05.2013 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.29311/26.03.2013

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΓΠοικ.42927 1184/B/15.05.2013 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.29311/26.03.2013 (ΦΕΚ Β΄ 692) «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει