ΦΕΚ 1186/Β/06.08.2010 – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2010/4/ΕΕ της Επιτροπής


Νομοθετικό Κείμενο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θέμα

ΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.63114/2010

1186/Β/06.08.2010 

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2010/4/ΕΕ της Επιτροπής, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768 ΕΟΚ (αριθμ. ΔΥΓ3α Γ.Π. 132979/2005) του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα