ΦΕΚ 11/Β/14.01.2002 – Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από φαρμακεία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υ.Α. 1116504/34/ 0015/2002 11/Β/14.01.2002  Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από φαρμακεία