ΦΕΚ 11/Β/14.01.2002 – Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 1116504/34/0015/2002 11/Β/14.01.2002  Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία