ΦΕΚ 120/ΥΟΔΔ/19.02.2020 – 3η Τροποποίηση – Mέλη Επιτροπής Αξιολόγησης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ.: Α1β/Γ.Π.οικ.8794 120/ΥΟΔΔ/19.02.2020 Τροποποίηση (3η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/09.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΒΦΓ465ΦΥΟ-Μ7Ε) απόφασης, με θέμα:Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)