ΦΕΚ 1224/Β/30.03.2021 Clawback φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)οικ.19229 1224/Β/30.03.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/ 2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» (Β΄ 1803)