ΦΕΚ 1240/B/22.05.2013 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 29311/26.03.2013 απόφασης (Β΄ 692)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.47048 1240/B/22.05.2013 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 29311/26.03.2013 απόφασης (Β΄ 692), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. ΓΠοικ.42927/15.05.2013 απόφαση (Β’ 1184)