ΦΕΚ 1240/Β/04.04.2018 – Αναθεώρηση θετικής λίστα Ν.3816

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)/19184 1240/Β/04.04.2018 Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010)