ΦΕΚ 125/ΥΟΔΔ/13.03.2015 – Διορισμός Προέδρου ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και Προέδρου Ο.Α.Ε.Ε.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 16773

&

Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 16778

125/ΥΟΔΔ/13.03.2015 Διορισμός Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

&

Διορισμός Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)