ΦΕΚ 139/ΥΟΔΔ/26.02.2020 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Δ.Σ ΕΚΑΠΥ

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12538 139/ΥΟΔΔ/26.02.2020 Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)