ΦΕΚ 1435/Β/09.04.2021 Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ2δ/οικ. 21693 1435/Β/09.04.2021 Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)