ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014 – Ρυθμίσεις για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ)- Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)- Δημόσιες Συμβάσεις – Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής νοσηλείων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος 4270/2014 143/A/28.06.2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις