ΦΕΚ 1459/Β/ 22.09.2004 – Τροποποίηση της ΔΥ8δ/γ.π.οικ. 1348/2004 ΥΑ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 92334/2004 1459/Β/
22.09.2004
 
Τροποποίηση της ΔΥ8δ/γ.π.οικ. 1348/2004 ΥΑ αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατρικών βοηθημάτων