ΦΕΚ 1490/Β/14.04.2021 – Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)10486 1490/Β/14.04.2021 Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. οικ. 58584/27-07-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» (Β’ 3189), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)22018/11.6.2019 (Β’ 2391) όμοια απόφαση