ΦΕΚ 1503/07.10.2004 – Σύσταση και κανονισμός Λειτουργίας της ΕΕΔ για Κλινικές Μελέτες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YAΔΥΓ3(α)/69150/2004 1503/07.10.2004  Σύσταση και κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) για Κλινικές Μελέτες