ΦΕΚ 1533/14.10.2004 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΚΥΑ Υ6/11228/92

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA Υ6/75691/2004 1533/14.10.2004  Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΚΥΑ Υ6/11228/92 περί εναρμόνισης προς την Οδηγία 2003/94 για τη θέσπιση αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών καλής παρασκευής φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και δοκιμαζομένων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης