ΦΕΚ 1560/Β/08.05.2018 – Κατάλογος μη αναστρέψιμων παθήσεων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Φ. 80100/οικ. 17630/943 1560/Β/08.05.2018 Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ.Β’ 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης