ΦΕΚ 1673/Β/21.10.2010 – Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά ιδρύματα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 2/69404/0023A/2010 1673/Β/
21.10.2010
 

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους