ΦΕΚ 16/Α/31.01.2020 – Σύμβαση Δωρεάς Στ. Νιάρχος & Ελλ. Δημοσίου για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4655 16/Α/31.01.2020 Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 2. Ρυθμίσεις για πρώην δικαιούχους Ε.Κ.Α.Σ.