ΦΕΚ 170/Α/26.07.2013 – Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος 4174 170/Α/26.07.2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. 

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 69 του ανωτέρω Νόμου, καθίστανται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών, που εναρμονίστηκαν με τις χαμηλότερες τιμές της εγχώριας αγοράς του Παρατηρητηρίου τιμών του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 και διενεργήθηκαν έως τη δημοσίευση του Νόμου αυτού