ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 2939/2001 179/Α/06.08.2001

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων