ΦΕΚ 194/Α/19.09.2014 – Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος Υπ’ Αριθ. 4286 194/Α/19.09.2014 Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις