ΦΕΚ 1973/Β/31.12.2003 – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία 2001/20

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YAΔΥΓ3/89292/2003 1973/Β/
31.12.2003
 
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική (Οδηγία 2001/20) για την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές μελέτες φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης